fbpx

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Kenter Könyvelőiroda – Laczkó Mónika e.v. (székhely: 2113 Erdőkertes, Bethlen u. 19.), mint adatkezelő (a továbbiakban: “Szolgáltató”) a www.kenter.hu oldalának látogatása során (a továbbiakban: „Honlap”) megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint a Honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevétele, megrendelése és a regisztráció során megvalósuló adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.
Elérhetőségeink:
Adatkezelő: Kenter Könyvelőiroda – Laczkó Mónika e.v.
Adószám: 69506482-1-33
E-mail: laczko.monika (at) kenter.hu
Székhely: 2113 Erdőkertes, Bethlen u. 19.
Telephely: 2112 Veresegyház, Szadai u. 11. I/6.
Mobil: +36 70 606 7472
Nyilvántartási szám: 53281599

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, joglapja és az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató, mint adatkezelő az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: „GDPR”) értelmében az alábbi jogalapokon és az alábbi célokból kezeli a Honlapot használók és a szolgáltatások igénybe vevők, valamint a hírlevelekre feliratkozók és a regisztrálók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) által a megadott adatokat.

Kezelt adatokAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama
Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó: Neve, Címe, Kontakt adatok, E-mail címe, Telefonszáma, Számlázási adatok (adószám, bankszámla szám, bank neve, számla, vagy bizonylat száma), szállítási név és cím, kapcsolattartó személy és elérhetőségei, szakképzett személy neve, végzettség megnevezése, könyvelt partnerek száma, könyvelőiroda, alkalmazottainak száma, nyilatkozat köztartozásmentességrőlJelentkezés biztosítása, szerződés teljesítése.A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése.Amíg a szerződés teljesítéséhez szükséges, de legfeljebb a szerződéses kapcsolat lezárásáig.
Hírlevélre történő feliratkozás esetében a Felhasználó: Neve (vezetéknév, keresztnév), E-mail címe.Marketing célú megkeresések, tájékoztatók küldése az újabb konferenciákról, szolgáltatás színvonalának fenntartása.A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása.A hozzájárulás visszavonásáig, vagyis a leiratkozásig.
Regisztráció során a Felhasználó: Neve (vezetéknév, keresztnév), E-mail címe.Szolgáltatás igénybe vételi lehetőségének megkönnyítése.A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása.A hozzájárulás visszavonásáig, vagyis a leiratkozásig.
Számlázási adatok adószám, bankszámla szám, bank neve.Bizonylat kiállítása, és azok megőrzése.A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése.A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdésében és 169. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti időtartamig (8-10 évig).

Adattovábbítás, adatfeldolgozó(k)

A Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem továbbítja más személy részére. Amennyiben erre mégis szükség lenne, az adatok továbbítására csak a Felhasználó előzetes tájékoztatását és hozzájárulását követően kerülhet sor. Kivételt képez ez alól a hatóság, vagy bíróság hivatalos megkeresése esetében történő adattovábbítás. Adattovábbítás esetében Szolgáltató adattovábbítási nyilvántartást vezet.

Tárhelyszolgáltató

A Honlap tekintetében tárhelyszolgáltatóként vesszük igénybe az alábbi céget:

Név: Magyar Hosting Kft.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Elérhetőség: +36 1 700 2323

szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

Cookie-k használata

Tájékoztatjuk, hogy a Honlapunkon a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használunk. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Goggle Analytics rendszerén keresztül történik. A Honlap látogatása során rögzítésre kerül az Felhasználó IP címe, a látogatás kezdete és a látogatás vége. A Honlap látogatásával, annak egyes funkciói használatával és a cookie szabályzat elfogadásával Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató, mint adatkezelő hozzáférhessen.

A cookie-k 30 napig tárolódnak, Felhasználó ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-k tárolását. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a Honlap minden szolgáltatását.
A Szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a Honlap látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg Felhasználónak.

A cookie-t Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató rendszerében kezelt adatairól, mellyel kapcsolatosan a Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás és Szabályzat elérhetőségéről a megfelelő információt megadni a Felhasználó részére annak érdekében, hogy Felhasználó az alábbi információkat: kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról, az időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat, az adatkezelést korlátozhatja ennek megfelelően a Szolgáltató köteles a korlátozásnak megfelelően az adatkezelést korlátozni, illetve a döntésben meghatározottakat átvezetni és erről a Felhasználó részére megadni a megfelelő tájékoztatást elektronikus úton.

Felhasználók jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

Felhasználó az alábbi jogaival élhet a Honlapon közzétett nyomtatvány benyújtásával, vagy e-mailes megkeresés útján:

Helyesbítéshez való jog

A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltató által kezelt helytelenül rögzített személyes adatai helyesbítését kérni, melyet a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbít a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által kezelt személyes adatai törlését kérni, amennyiben hozzájárulását visszavonta, a szerződéses kapcsolat megszűnt és a törlés olyan iratra, okiratra nem terjed ki, amelyet törvényi előírás szerint meg kell őriznie a Szolgáltatónak. Utóbbi esetben a személyes adat nem törölhető. Szolgáltató törli a Felhasználó adatait, ha azt a Felhasználó kéri és az adat törölhető, vagy a személyes adatok kezelése jogellenes, vagy hiányos és pontatlan és az adat pontossága helyessége nem orvosolható.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Szolgáltató köteles korlátozni a személyes adatot a Felhasználó erre irányuló kérelme esetében. Amennyiben feltételezhető, hogy a törlés sértené a rendelkezésünkre álló információk alapján a Felhasználó jogos érdekeit abban az esetben a személyes adatot korlátozni kell. Korlátozott adatként addig kell kezelni, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatok hordozhatóságához való jog

A Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozóan kezelt adatok adathordozón, vagy papír alapon történő megtekintését.

A hozzájárulás visszavonásának joga

A Felhasználó bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevél küldésről, mely esetben Szolgáltató nem küld több reklám célú megkeresést.

Jogérvényesítés

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelésével kapcsolatosan a Szolgáltatónál, ha a Felhasználó személyes adatait Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében, vagy harmadik személy jogos érdeke miatt kezeli.

Felhasználó jogosult a Szolgáltató vélelmezetten jogellenes adatkezelése, illetve az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése, vagy kérelem nem teljesítése esetében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálati eljárását kezdeményezni (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Ön továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény alapján bíróság előtt is érvényesítheti jogait.

Adatbiztonság

A Szolgáltató, valamint tárhelyszolgáltatójának informatikai rendszere működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk a Felhasználókat.
A Szolgáltató és tárhelyszolgáltatójának informatikai rendszere védelmet nyújt a számítástechnikai csalás, a kémkedés, a vírusok, a spam-ek, a hacker és egyéb támadások ellen.

Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül egyoldalúan módosítsuk.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019. 09. 09. napjától lép hatályba.

  Céginformációk:

  SZÉKHELY

  2113 Erdőkertes, Bethlen u. 19.

  ADÓSZÁM

  69506482-1-33

  TELEFON

  +36 70 606 7472

  EMAIL

  laczko.monika@kenter.hu


  A könyvelőiroda szolgáltatásai:

  Könyvelés

  Bérszámfejtés

  Cégalapítás

  Adóoptimalizálás

  Gazdasági tanácsadás

  Távkönyvelés