fbpx

Adóoptimalizálás

Adóoptimalizálás költséghatékonyan

Egy vállalkozás életében minden eseményt legalább kétféleképpen meg lehet valósítani: jól vagy rosszul. Ha ön általában csak egyfajta megvalósítást ismer, akkor elképzelhető, hogy a rossz megoldás felé megy.

Ön a saját szakmai tudása, tapasztalata alapján dönt, ami valószínűleg nem tartalmazza a vállalkozásokhoz kapcsolódó adók, kötelezettségek és kedvezmények teljes ismeretét. Ezt az Ön számára ismeretlen területet fedem fel, és segítem a legjobb döntés meghozatalában.

A könyvelési folyamatban a könyvelő nem bírálja, hogy Ön jó vagy rossz döntést hozott-e adóügyileg, csak lekönyveli a bizonylatot a megfelelő helyre. Számomra fontos, hogy könyvelői és gazdasági igazgatói tapasztalatommal a vállalkozása szempontjából legoptimálisabb, legtöbb nyereséget megtartó adóformát tudjam megmutatni Önnek, és ezzel kapcsolatunkat gyümölcsözővé tenni.

Ennek érdekében ennek a szolgáltatásnak a keretében minden gazdasági esemény előtt megvizsgálom a lehetőségeket és segítek a legköltséghatékonyabb megoldás megtalálásában, az adók legális és védhető módon történő optimalizálásában.

Ezenkívül ha olyan megtörtént eseményt látok, amiről ugyan nem konzultáltunk, de valamilyen adóoptimalizálási lehetőség szóba jöhet, azt mindenképpen egyeztetem Önnel. Az év végi beszámoló elkészítésekor a lehető legtöbb társasági adó kedvezményt megvizsgálom és igénybe veszem.

Kenter Könyvelőiroda - adóoptimalizálás

Adóalap csökkentő tételek

Tudta Ön, hogy a társasági adóalap megállapításakor az alábbi csökkentő jogcímek léteznek?

 • a korábbi adóévek elhatárolt veszteségéből az adózó döntése szerinti összeg
 • a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása miatt az adóévben bevételként elszámolt összeg
 • a jogdíjra jogosító immateriális jószág (a bejelentett immateriális jószág kivételével) értékesítéséből, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetéséből származó nyereségnek az eredménytartalékból az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege
 • a terven felüli értékcsökkenés adóévben visszaírt összege
 • értékcsökkenési leírásként az adóévre megállapított összeg
 • a bejelentett részesedés értékesítésének, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetésének adóévi árfolyamnyeresége
 • az adózó döntése szerint, a fedezeti ügylettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszköz értékének növekedéseként, illetve a hosszú lejáratú kötelezettség értékének csökkenéseként a mérlegfordulónapi értékeléskor a devizaárfolyam változása alapján eszközönként, kötelezettségenként elszámolt összeg
 • az eszköznek (kivéve a bejelentett részesedést) a befektetett pénzügyi eszközök közül történő kikerülésekor (ideértve az értékvesztés elszámolását is), a kötelezettségnek a könyvekből történő kikerülésekor a megelőző adóévekben a 8. § (1) bekezdés dzs) pont a) alpontja alapján adózás előtti eredmény növeléseként elszámolt összeggel
Adóoptimalizálás

 • a bejelentett immateriális jószág értékesítéséből, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetéséből származó nyereség, feltéve, hogy
 • az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege
 • az adózónál a kapott (járó) osztalék és részesedés címén elszámolt bevétel
 • a megszerzett társaság tagjánál (részvényesénél) a kedvezményezett részesedéscsere alapján kivezetett részesedésre az adóévben elszámolt
 • az iskolai rendszerű szakképzésben közreműködő adózónál tanulónként minden megkezdett hónap után havonta az adóév első napján érvényes minimálbér 24 százaléka
 • a sikeres szakmai vizsgát tett szakképző iskolai tanuló után folyamatos tovább foglalkoztatása esetén, valamint a (3) bekezdésben meghatározott, korábban munkanélküli személy, továbbá a szabadulást követő 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésből szabaduló személy, illetve a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személy után a foglalkoztatásának ideje alatt, de legfeljebb 12 hónapon át befizetett szociális hozzájárulási adó
 • a munkásszállás bekerülési értékeként kimutatott összeg a beruházás, felújítás befejezésének adóévében, továbbá a munkásszállás céljára bérelt ingatlan bérleti díjaként, valamint a munkásszállás fenntartására, üzemeltetésére tekintettel az adóévben elszámolt összeg
 • az adózó által a munkavállalói számára bérlakás céljából épített és e tevékenységet közvetlenül szolgáló hosszú élettartamú szerkezetű épület bekerülési értékeként, a bekerülési értékének növekményeként kimutatott összeg a beruházás, felújítás befejezésének adóévében
 • az elektromos töltőállomás bekerülési értéke
 • a kisajátítás, valamint a kisajátítási tervben szereplő ingatlanra megkötött adásvétel során elért nyereség
 • a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének (ideértve a szerzést követő tőkeemelésre tekintettel a bekerülési érték növekményét is) háromszorosa a részesedés szerzésének adóévében és az azt követő három adóévben, egyenlő részletekben
 • a követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés, a követelés bekerülési értékéből a behajthatatlanná vált rész, valamint a követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, beszámításakor elszámolt bevétel
 • a forintról devizára, devizáról forintra, vagy devizáról más devizára való áttérés következtében az eredménytartalék csökkentéseként elszámolt átszámítási különbözetek összege az áttérést követő adóévben
 • a tulajdoni részesedésre visszaírt értékvesztés
 • a bírságnak az elengedése, a visszatérítése
 • a jogdíjból származó nyereség 50 százaléka
 • a műemléki ingatlan vagy nyilvántartott műemléki értéknek minősülő ingatlan, illetve a helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan karbantartásának az adóévben elszámolt költsége
 • az adózó saját tevékenységi körében végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen
 • a műemléki ingatlant vagy nyilvántartott műemléki értéknek minősülő ingatlant, illetve a helyi egyedi védelem alatt álló ingatlant érintő kulturális örökségvédelmi célú, számvitelről szóló törvény szerinti beruházás, továbbá felújítás bekerülési értékének kétszerese
 • az önellenőrzés során megállapított, adóévi bevételként, vagy aktivált saját teljesítmény növeléseként vagy adóévi költség, ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeg
 • megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén személyenként, havonta a megváltozott munkaképességű munkavállalónak kifizetett munkabér, de legfeljebb az adóév első napján érvényes minimálbér
 • a kulturális örökségvédelmi célú, számvitelről szóló törvény szerinti beruházás, továbbá felújítás bekerülési értéke, vagy a karbantartás költsége
 • az adóév első napján mikrovállalkozásnak minősülő a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma előző adóévhez viszonyított növekményének és az adóév első napján érvényes havi minimálbér adóévre számított összegének szorzata
 • a közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött adományozási szerződés keretében közhasznú tevékenység támogatására az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének
 • 20 százaléka – tartós adományozási szerződés keretében 40 százaléka – közhasznú szervezet
 • 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap, a Nemzeti Kulturális Alap, továbbá a Kárenyhítési Alap
 • 50 százaléka felsőoktatási intézmény felsőoktatási támogatási megállapodás alapján történő támogatása esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege
 • az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő a korábban még használatba nem vett ingatlan, valamint a korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, továbbá az ingatlan bekerülési értékét növelő adóévi felújítás, bővítés, rendeltetés-változtatás, átalakítás értéke, valamint az immateriális javak között az adóévben állományba vett, korábban még használatba nem vett szoftvertermékek felhasználási joga, szellemi termék bekerülési értéke

  Céginformációk:

  SZÉKHELY

  2113 Erdőkertes, Bethlen u. 19.

  ADÓSZÁM

  69506482-1-33

  TELEFON

  +36 70 606 7472

  EMAIL

  laczko.monika@kenter.hu


  A könyvelőiroda szolgáltatásai:

  Könyvelés

  Bérszámfejtés

  Cégalapítás

  Adóoptimalizálás

  Gazdasági tanácsadás

  Távkönyvelés